Akwarelkowa Zerówka 2018/2019


W roku 2018/2019 zapra­szamy ser­decz­nie wszyst­kich chęt­nych do „AKWARELKOWEJ ZERÓWKI”. Bedzie to mała  (do 10 osób) grupa sku­piona na wie­lo­aspek­to­wym przy­go­to­wa­niu do pój­ścia i funk­cjo­no­wa­nia w szkole pod­sta­wo­wej.

 

Praca w tej gru­pie będzie dosta­wano do indy­wi­du­al­nych potrzeb każ­dego dziecka. Nau­czy­cie­lem pro­wa­dzą­cym będzie absol­wentka filo­lo­gii pol­skiej, logo­peda dodat­kowe wspar­cie w osią­gnię­ciu goto­wo­ści szkol­nej udzie­lać będzie psy­cho­log.

Zapisz dziecko do przedszkola - trwa rekrutacja!