rekrutacja  

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 trwa!

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO ZAPISANIA SWOICH POCIECH DO NASZEJ PLACÓWKI, ABY TO UCZYNIĆ PROSIMY O WYPEŁNIENIE NASZEJ KARTY ZGŁOSZEŃ LUB ODWIEDZINY W PRZEDSZKOLU. 

Pro­wa­dzimy nabór otwarty, tzn. że każdy zain­te­re­so­wany Rodzic może nas odwie­dzić, obej­rzeć przed­szkole, zapo­znać się z naszym pro­gra­mem oraz meto­dami pracy z dziećmi. 

Przyj­mu­jemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. W przy­padku dzieci dwu­let­nich brana jest pod uwagę ich goto­wość emo­cjo­nalna. By ją spraw­dzić pro­po­nu­jemy Rodzi­com kil­ku­dniowy pobyt wstępny dziecka, w trak­cie któ­rego wspól­nie okre­ślamy sto­pień goto­wo­ści dziecka do uczęsz­cza­nia do przed­szkola. 

Warunki przyjęcia dziecka do przedszkola
Pod­sta­wo­wym warun­kiem z naszej strony, by przy­jąć dziecko do przed­szkola jest posia­da­nie wol­nego miej­sca w danej gru­pie wie­ko­wej.

O kolej­no­ści ewen­tu­al­nych przy­jęć decy­duje kolej­ność zgło­szeń oraz uisz­cze­nie wpi­so­wego będą­cego dla przed­szkola gwa­ran­tem pod­ję­cia przez rodzi­ców osta­tecz­nej decy­zji.

W przy­padku posia­da­nia przez naszą pla­cówkę wol­nych miejsc nabór do przed­szkola może trwać nawet cały rok. 

 

 

 

Karta zgłoszenia word

Karta zgłoszenia pdf


 

  Aby zapisać dziecko
do przedszkola należy:
   
 
  1. pobrać i wypełnić kartę zgłoszenia

  2. wysłać ją na adres email: kontakt@przedszkole-akwarelki.pl
    lub
    dostarczyć osobiście
    do naszej placówki.