Informacje o przedszkolu  

Informacje o przedszkolu

 

Przed­szkole Akwa­relki służy dzie­ciom i rodzi­com. Jego celem jest jak naj­lep­sze przy­go­to­wa­nie dzieci do pój­ścia w świat, zwłasz­cza do szkoły. W przy­padku każ­dego przed­szkola ramy jego dzia­ła­nia wyzna­cza Pod­stawa Pro­gra­mowa MEN. Dużym naszym atu­tem, wyróż­nią­cym nas na tle innych pla­có­wek, jest fakt, że sta­ramy się reali­zo­wać ten pro­gram w spo­sób twór­czy, wzbo­ga­ca­jąc go o roz­bu­do­wany blok zająć arty­stycz­nych.


Naszym celem nie jest jed­nak kształ­ce­nie pro­fe­sjo­nal­nych małych arty­stów, lecz cie­kawa i wesoła edu­ka­cja kie­ro­wana do wszyst­kich dzieci. Umoż­li­wia ona odkry­wa­nie i roz­wi­ja­nie pre­dys­po­zy­cji twór­czych tkwią­cych w każ­dym z naszych malu­chów.

 

Zaję­cia są tak zor­ga­ni­zo­wane i pro­wa­dzone, by każde z powie­rzo­nych nam dzieci rów­no­cze­śnie świet­nie się pod­czas nich bawiło, two­rzyło i uczyło. Zachę­camy do otwie­ra­nia się na to co nowe. Kie­dyś, gdy dzieci już podro­sną, same będą mogły wybrać kim chcą zostać.

 

Nasza pla­cówka mie­ści się w Lubli­nie przy Al. Racła­wic­kich 15. Poło­że­nie spra­wia, że jeste­śmy dobrze sko­mu­ni­ko­wani z całym mia­stem sąsia­du­jąc zara­zem z oka­za­łymi świer­kami, kwie­ci­stymi klom­bami i innymi oso­bli­wo­ściami miej­skiej zie­leni.

 

Pra­cu­jemy od ponie­działku do piątku w godzi­nach 7.00–17.00. W razie potrzeby ist­nieje moż­li­wość dyżuru przed­szkola od godz. 6.00–18.00. Do przed­szkola przyj­mo­wane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 roku życia. Na codzień korzy­stamy z osie­dlo­wego placu zabaw, który jest ogro­dzony i zadbany. Znaj­duje się on 100 metrów od przed­szkola, nie wymaga prze­cho­dze­nia przez ulicę.

 

 

Nasza misja

Twór­czość jest naj­wyż­szą formą dzie­cię­cej aktyw­no­ści. Poprzez dzia­ła­nia twór­cze, dziecko poka­zuje nam sie­bie, swoje emo­cje, myśli, pomy­sły ale także poznaje świat, uczy się i roz­wija, nabywa umie­jęt­no­ści oraz pew­ność sie­bie. Wła­śnie dla­tego w naszej pla­cówce tak cenimy postawę twór­czą. 

Zobacz więcej »

 

 

Rozbudowany program języka angielskiego
Dodat­ko­wym atu­tem naszej pla­cówki jest pro­wa­dze­nie roz­bu­do­wa­nego pro­gramu nauki języka angiel­skiego przez zabawę. Zaję­cia odby­wają się codzien­nie, są pro­wa­dzone przez pro­fe­sjo­nal­nego lek­tora uwiel­bia­ją­cego pracę z dziećmi. Owo­cuje to świet­nymi wyni­kami przed­szko­la­ków. Rodzice naszych absol­wen­tów twier­dzą, że ich pocie­chy w pierw­szych latach szkoły wręcz nudzą się na lek­cjach angiel­skiego. 

 

Zobacz więcej »

 

 

Adaptacja - Klub Przedszkolaka

Przed­szkole pro­wa­dzi zaję­cia adap­ta­cyjne w godzi­nach pracy przed­szkola tak, aby dziecko mogło poznać swoja salę oraz przy­szłą grupę, zapo­znać się z zabaw­kami oraz swoją Panią. Opłata uza­leż­niona jest od dłu­go­ści takiego pobytu, składa się na nią rów­nież koszt posił­ków. 

 

 

Bezpieczeństwo
Przed­szkole posiada wyma­gane cer­ty­fi­katy i pozwo­le­nia (sane­pid, straż pożarna, inspek­cja pracy) zapew­nia­jące bez­pieczne prze­by­wa­nie w nim dzieci oraz doro­słych. Wszyst­kie zabawki oraz meble i sprzęty w naszej pla­ców rów­nież posia­dają wyma­gane ate­sty.

 

 

Wyżywienie
Przed­szkole posiada pozwo­le­nie Pań­stwo­wego Powia­to­wego Inspek­tora Sani­tar­nego na przy­go­to­wy­wa­nie śnia­dań i podwie­czor­ków na tere­nie przed­szkola. Nato­miast obiady przy­wozi nam zawsze świeże i gorące wyspe­cja­li­zo­wana i spraw­dzona firma cate­rin­gowa. W menu mamy dużo ryb, dro­biu, kasz oraz wyśmie­nite surówki i warzywa goto­wane na parze. Zupki są lek­kie, goto­wane na świe­żych warzy­wach bez dodatku sor­bi­nianu sodu oraz innych polep­sza­czy i kon­ser­wan­tów. Jadło­spis jest uło­żony przez die­te­tyka tak, aby speł­niać wymogi kalo­rycz­no­ści, poda­jemy dużo owo­ców sezo­no­wych, jogur­tów i prze­two­rów mlecz­nych. Jeśli dziecko posiada spe­cjalne wyma­ga­nia żywie­niowe, na przy­kład aler­giczne, ist­nieje moż­li­wość dosto­so­wa­nia poda­wa­nych posił­ków w przed­szkolu do tych wymo­gów.