Małe Akwarelki

Małe Akwarelki


Zapra­szamy wszyst­kie maluszki w wieku żłob­ko­wym!!!

W naszym klu­bie malu­cha zapew­niamy pro­fe­sjo­nalną opiekę
oraz cie­kawy pro­gram edu­ka­cyjny:


  • zaję­cia umu­zy­kal­nia­jące z ryt­miką 2 razy w tygo­dniu
  • nauka języka angiel­skiego przez zabawę 2 razy w tygo­dniu
  • kre­atywne zaję­cia pla­styczne 3 razy w tygo­dniu
  • codzien­nie zabawy na świe­żym powie­trzu
  • wspo­ma­ga­nie logo­pedy i psy­cho­loga


W gru­pie rówie­śni­ków roz­wój dziecka znacz­nie przy­spie­sza, w naszej pla­cówce kła­dziemy duży nacisk na wspie­ra­nie umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych, emo­cjo­nal­nych oraz samo­ob­słu­go­wych.

Cały zespół wspiera dziecko i rodzi­ców w pro­ce­sie adap­ta­cji, jeste­śmy wraż­liwy na potrzeby indy­wi­du­alne każ­dego maluszka, sta­ramy się two­rzyć miłą domowa atmos­ferę pełną akcep­ta­cji i przy­jaźni.

 

 

Zapraszamy na nasz Facebook Małe Akwarelki facebook

     

Zapisz dziecko do przedszkola - trwa rekrutacja!