Wizyta Rodziców Hery

 

Zapro­si­li­śmy Rodzi­ców Hery, aby opo­wie­dzieli nam o wega­ni­zmie, bo bar­dzo nas to cie­ka­wiło. Pani Marta i Pan Tomek poka­zali nam ksią­żeczki i pla­katy oraz wytłu­ma­czyli na czy polega nie jedze­nie pro­duk­tów odzwie­rzę­cych. Opo­wie­dzieli co jedzą, aby być sil­nym i zdro­wym.  A na koniec przy­go­to­wali poczę­stu­nek! Same pysz­no­ści. Bar­dzo, bar­dzo dzię­ku­jemy!!

 powrót

Zapisz dziecko do przedszkola - trwa rekrutacja!