Odwiedziny w Lubelskim Centrum Małych Zwierząt

 

W czar­tek 29 listo­pada, odwie­dzi­li­śmy Lubel­skie Cen­trum Małych Zwie­rząt na ulicy Stef­czyka. Zoba­czy­li­śmy hotel dla psów i kotów, salon pie­lę­gna­cyjny, nawet psie per­fumy! Następ­nie Pani poka­zała nam salę z wanną do reha­bi­li­ta­cji w wodzie oraz szpi­tal i salę ope­ra­cyjną ze sprzę­tem, jak w szpi­talu dla ludzi. Prze­by­wały tam koty, psy oraz gołąb. Na koniec odwie­dzi­li­śmy pokój, gdzie robi się zwie­rzątkom USG oraz zdję­cia rent­ge­now­skie. Widzie­li­śmy rów­nież karetkę i sklep z asorty­men­tem dla nazych pupili. Była to bar­dzo poucza­jąca wycieczka, dzięki któ­rej zoba­czy­li­śmy, jak leczy się i dba o zwie­rzęta. Wiel­kie podzię­ko­wa­nia dla Kiniki za zaan­ga­żo­wa­nie, otwar­tość i pracę na rzecz naszych braci mniej­szych.

 powrót

Zapisz dziecko do przedszkola - trwa rekrutacja!