Smok Porpororok

 

Do końca roku nie ma wol­nych bile­tów do Teatru im. Ander­sena, ale nam udało się zare­zer­wo­wać ostat­nie miej­sca na przed­sta­wie­nie Szewczyk Dratewka. Spek­takl prze­rósł nasze ocze­ki­wa­nia, było rewe­la­cyj­nie! Sie­dzie­li­śmy pra­wie na sce­nie! A postaci z bajki były z warzyw! Tak jak Smok Por-poro­rok!
Spek­takl był bar­dzo inspi­ru­jący, więc w przed­szkolu każdy z nas zro­bił swo­jego smoka. A w dzień ziem­niaka zro­bi­li­śmy teatr warzywny.

 powrót

Zapisz dziecko do przedszkola - trwa rekrutacja!