Witamy serdecznie

 

Przed­szkole Akwa­relki służy dzie­ciom i rodzi­com. Jego celem jest jak naj­lep­sze przy­go­to­wa­nie dzieci do pój­ścia w świat, zwłasz­cza do szkoły. W przy­padku każ­dego przed­szkola ramy jego dzia­ła­nia wyzna­cza Pod­stawa Pro­gra­mowa MEN. Dużym naszym atu­tem, wyróż­nią­cym nas na tle innych pla­có­wek, jest fakt, że sta­ramy się reali­zo­wać ten pro­gram w spo­sób twór­czy, wzbo­ga­ca­jąc go o roz­bu­do­wany blok zająć arty­stycz­nych.

 

Dowiedz się więcej o Przedszkolu Akwarelki »

 

Zapisz dziecko do przedszkola - trwa rekrutacja!

 

 • Akwarelki ruszają do Teatru
  Dzisiaj byliśmy w teatrze…bardzo ale to bardzo nam się podobało!!!!!!!

  zobacz więcej
 • Świętujemy urodziny Tosi
  08.05 obcho­dzi­li­śmy w przed­szkolu uro­dziny Tosi był pyszny tort i świetna zabawa!!!
  100 lat Tosiu!!!

  zobacz więcej
 • ,,Wiosenne warsztaty kulinarne’’
  Dzi­siaj robi­li­śmy wspa­niałe kanapki, Panie przy­go­to­wały dla nas i wytłu­ma­czyły nam co to NOWALIJKI. Każdy zro­bił dla sie­bie kanapkę z czym miał ochotę, Ola nawet miała czo­snek na swo­jej!!! zja­dła ją ze sma­kie­m...

  zobacz więcej
 • Poznajemy pracę dentysty
  Dzięki uprzej­mo­ści Gabi­netu Gale­ria Sto­ma­to­lo­gia mogli­śmy zoba­czyć jak pra­cuję sto­ma­to­lo­dzy. Pani dr Mariola poka­zała nam na fan­to­mach jak myć zęby oraz mie­li­śmy oka­zję posie­dzieć bez stresu na fotelu den­ty­stycz­nym.

  zobacz więcej
 • Wielkanoc 2018

  A NAM SIĘ NA ŚWIĘTA WYKLUŁO!!!
  NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA OD DZIECIAKÓW I AKWARELKOWEJ EKIPY :)

  zobacz więcej
 • „Mądra królowa pszczół”

  Ze względu na fakt, że w naszym przed­szkolu mamy kole­gów ze spe­cjal­nymi potrze­bami edu­ka­cyj­nymi zapro­si­li­śmy do naszego przed­szkola panie psy­cho­log z poradni, które przy­go­to­wały dla nas spe­cjalne spo­tka­nie.

  zobacz więcej
 • Światowy Dzień Sztuki w Akwarelkach

  Z oka­zji tego wspa­nia­łego dnia Pani Ada przy­go­to­wała dla nas cie­kawe zaję­cia. Opo­wia­dała o sztuce, jej dzie­dzi­nach. Po obie­dzie wybra­li­śmy się na wycieczkę do praw­dzi­wej GALERII SZTUKII!!! 

  zobacz więcej
 • Konkurs plastyczny - Mamy wyróżnienie!

  Po raz kolejny nasz przed­szko­lak został lau­re­atem kon­kursu pla­stycz­nego orga­ni­zo­wa­nego przez Targi Lublin z oka­zji ZOO PARK LUBELSKIEJ WYSTAWY ZWIERZĄT.

  zobacz więcej
 • Rozpoczęliśmy „Akcję wiosna”!

  Zro­biło się cie­pło i wresz­cie przy­szła wio­sna, nad­szedł czas na wio­senne porządki w naszym małym przed­szkol­nym ogródku :) W pią­tek posa­dzi­li­śmy piekne bratki w naszych klą­bach, a w pla­nach mamy jesz­cze sto­krotki.

  zobacz więcej
 • Zajęcia teatralne to doskonała zabawa

  W tym tygo­dniu tema­tem prze­wod­nim był TEATR, dzieci były akto­rami, zro­biły piękne kukiełki i razem z Panią Agnieszką i Patry­cją makietę sali teatral­nej :) Zabawa była przed­nia…

  zobacz więcej
 • 3 4 5 6 7