Witamy serdecznie

 

Przed­szkole Akwa­relki służy dzie­ciom i rodzi­com. Jego celem jest jak naj­lep­sze przy­go­to­wa­nie dzieci do pój­ścia w świat, zwłasz­cza do szkoły. W przy­padku każ­dego przed­szkola ramy jego dzia­ła­nia wyzna­cza Pod­stawa Pro­gra­mowa MEN. Dużym naszym atu­tem, wyróż­nią­cym nas na tle innych pla­có­wek, jest fakt, że sta­ramy się reali­zo­wać ten pro­gram w spo­sób twór­czy, wzbo­ga­ca­jąc go o roz­bu­do­wany blok zająć arty­stycz­nych.

 

Dowiedz się więcej o Przedszkolu Akwarelki »

 

Zapisz dziecko do przedszkola - trwa rekrutacja!

 

 • PIKNIK RODZINNY

  zobacz więcej
 • Dzień Mamy i Taty w Akwarelkach


  Dzi­siaj (08.06.2018 r.) w naszym przed­szkolu wspa­niała uro­czy­stość, Dzień Mamy i Taty. Przy­go­to­wa­li­śmy dla naszych Rodzi­ców piękny występ, pre­zenty i wspa­niałe cia­sto tru­skaw­kowe. 

  zobacz więcej
 • Warsztaty przyrodniczo-kulinarne
  ,,Park Jurajski”

  04.06.2018 r. Odwie­dziła nas dzi­siaj Pani Asia ze swo­imi pupi­lami, tym razem był to gekon i żółw, któ­rym naj­bli­żej do dino­zau­rów. A po obie­dzie były uro­dziny Róży  (naszego małego tyra­no­zaura) i oczy­wi­ście...

  zobacz więcej
 • Dzień dziecka w Filharmonii


  28.05.2018 r., z oka­zji zbli­ża­ją­cego się dnia dziecka Pani Dyrek­tor zapro­siła nas do Fil­har­mo­nii na kon­cert. Orkie­stra skła­dała się z samych dzieci!!! Było bar­dzo gło­śno ale bar­dzo nam się podo­bało!!!

  zobacz więcej
 • Poznajemy Irak


  Dzi­siaj (25.05.2018) w naszym przed­szkolu mie­li­śmy wspa­nia­łych gości - Panią Zah­ree i Pana Moham­meda, któ­rzy są rodzi­cami naszego kolego Alego. Przy­go­to­wali dla nas pokaz zdjęć oraz niespodzianki.

  zobacz więcej
 • Z „Głową w Chmurach” w Galerii Białej

  W pią­tek (18.05.2018 r.) odwie­dzi­li­śmy jedno z naj­cie­kaw­szych miejsc na mapie arty­stycz­nej Lublina – Gale­rię Białą. Zoba­czy­li­śmy świetną wystawę „Marze­nia Wi (senne)” oraz...

  zobacz więcej
 • Więcej aktualności