Witamy serdecznie

 

Przed­szkole Akwa­relki służy dzie­ciom i rodzi­com. Jego celem jest jak naj­lep­sze przy­go­to­wa­nie dzieci do pój­ścia w świat, zwłasz­cza do szkoły. W przy­padku każ­dego przed­szkola ramy jego dzia­ła­nia wyzna­cza Pod­stawa Pro­gra­mowa MEN. Dużym naszym atu­tem, wyróż­nią­cym nas na tle innych pla­có­wek, jest fakt, że sta­ramy się reali­zo­wać ten pro­gram w spo­sób twór­czy, wzbo­ga­ca­jąc go o roz­bu­do­wany blok zająć arty­stycz­nych.

 

Dowiedz się więcej o Przedszkolu Akwarelki »

 

Zapisz dziecko do przedszkola - trwa rekrutacja!

 

 • Urodziny Antosia

   

  W przed­szkolu Akwa­relki świę­to­wa­li­śmy uro­dziny naszego kolegi Anto­sia.
  zobacz więcej
 • ,,Podrzucająca Filharmonia’’

   

  Niedawno odwiedził nas Pan Marcin Jóźwik, ze swoją ,,Podrzucającą Filharmonią”.
  zobacz więcej
 • Wyjście do Teatru Muzycznego

   

  Na początku grudnia byliśmy w Teatrze Muzycznym na spektaklu pod tytułem ,,Bajkolandia”.
  zobacz więcej
 • Mikołaj

   

  Dziś odwiedził nas Święty Mikołaj!
  zobacz więcej
 • Racuchy

   

  W pią­tek, 16 listo­pada, robi­li­śmy racu­chy.
  zobacz więcej
 • Wizyta Otisa

   

  Dzieci z naszego przed­szkola odwie­dził Tata Miłoszka z labra­do­rem Oti­sem.
  zobacz więcej
 • Odwiedziny w Lubelskim Centrum Małych Zwierząt

   

  W czar­tek, 29 listo­pada, odwie­dzi­li­śmy Lubel­skie Cen­trum Małych Zwie­rząt na ulicy Stef­czyka.
  zobacz więcej
 • Jesień

   

  Tak wyglądała jesień w przedszkolu Akwarelki!
  zobacz więcej
 • Więcej aktualności